PGB algemeen

Het persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u zélf zorg kunt inkopen bestaat ruim 15 jaar. Het PGB voorziet in een grote behoefte. Het gaat daarbij om  zorg zónder verblijf in een ziekenhuis of instelling. In 2003 waren er nog 62.500 budgethouders. In 2011 waren dat er al 125.000.  Per Saldo is met ruim 25.000 leden dé belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget in Nederland. 
 

Wat is een PGB?
Welke soorten PBG zijn er?
Voor welke soorten zorg kan ik een PGB krijgen?
Hoe krijg ik een PGB?

Hoe wordt de hoogte van het budget vastgesteld?
Bruto budget

Netto budget  
Nieuwe regelingen 2010 eigen bijdrage          <   nieuwe informatie eigen bijdrage PGB!
Veranderingen voorwaarden PGB per 1 januari 2012
Wie voert het PGB uit?
Ik heb een PGB gekregen. En nu?
Ik vind alle administratie lastig. Kan ik dat uitbesteden?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is een PGB?

De zorg die u nodig hebt kan rechtstreeks door een zorginstelling aan u geleverd worden. Bijvoorbeeld verpleging of verzorging bij u thuis of verblijf in een instelling. Dat heet ‘zorg in natura’. Maar het kan ook anders. Namelijk met een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB krijgt u geld waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Aan het PGB zitten ook verplichtingen vast, zoals bijvoorbeeld:

       - de administratie goed bijhouden
       - overeenkomsten afsluiten met uw zorgverlener(s)
       - personeel werven, afspraken maken en betalen
       - verantwoording afleggen over de uitgaven die u met het PGB doet.

Door uw zorg zélf te regelen hebt u meer vrijheid. U bent minder afhankelijk van het  regionale) aanbod van zorginstellingen. U bent niet verplicht om een PGB te nemen. De keuze is altijd aan u. U kunt dus ook (blijven) kiezen voor zorg in natura, waarbij de zorg-instelling rechtstreeks voor u zorgt. Kiest u wel voor een PGB en blijkt het toch niet iets voor u te zijn, dan kunt u altijd nog terug.  naar boven

Welke soorten PGB zijn er?

Er zijn meerdere soorten PGB’s. U kunt een PGB aanvragen in de AWBZ voor zorg en begeleiding. Of een PBG in de WMO voor hulp in de huishouding en voorzieningen.  Voor veel PGB's geldt een eigen bijdrage. Meer weten over de soorten PGB’s en de rechten en plichten die daarbij horen? Per Saldo wijst u de weg.
naar boven

Voor welke soorten AWBZ-zorg kan ik een PGB krijgen?

 
Voor:
1. BEGELEIDING individueel
2. BEGELEIDING groep
3. PERSOONLIJKE VERZORGING 
4. VERPLEGING 
5. KORTDUREND VERBLIJF> zodat familie en/of mantelzorgers even tijd voor andere zaken 
    hebben.

De zorgkantoren en Per Saldo hebben een lijst samengesteld met een overzicht welke zorg u met een PGB kunt inkopen.

|
Het CVZ heeft een brochure met stappenplan hoe u zelf de zorg inkoopt.

2013:
In 2013 komt er extra geld voor het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de AWBZ beschikbaar. Hierdoor kan iedereen met een AWBZ-indicatie voor persoonlijke verzorging en/of verpleging in 2013 weer voor een persoonsgebonden budget in aanmerking komen. Mensen met een AWBZ-indicatie voor begeleiding kunnen alleen bij een indicatie van 10 uur of meer per week een pgb krijgen. Begeleiding voor een dagdeel geldt als één uur. Gezinnen mogen de uren begeleiding bij elkaar optellen. Cliënten die in 2012 al een pgb hebben, hoeven in 2013 niet te voldoen aan deze uren grens.
Vanaf 2014 geldt de 10-uren grens voor alle cliënten dus ook voor bestaande pgb-houders.
De pgb-tarieven blijven in 2013 even hoog als in 2012. Ze worden niet gecorrigeerd voor inflatie.
Bestaande cliënten met een PGB met een AWBZ-indicatie voor 'zorg zonder verblijf' kunnen tot uiterlijk 1 januari 2014 hun pgb behouden.

naar boven

Hoe krijg ik een PGB?

Er moet eerst worden vastgesteld welke soort zorg en hoeveel u daarvan nodig heeft. Dat heet 'indicatiestelling'. Die wordt door het CIZ of door Bureau Jeugdzorg uitgevoerd. U moet zelf contact opnemen met het CIZ of Bureau Jeugdzorg en een aanvraag voor een PGB indienden. CIZ of Bureau Jeugdzorg bepalen vervolgens welke soort zorg en hoeveel u daarvan krijgt.  En in 2012 geldt dat u bij een nieuwe indicatie alleen een PGB krijgt bij een AWBZ-indicatie met verblijf.

naar boven

Hoe wordt de hoogte van het budget vastgesteld?

Op basis van het indicatiebesluit van het CIZ of Bureau Jeugdzorg berekent het Zorgkantoor het PGB-budget dat voor u beschikbaar is. Daarbij hanteert het zorgkantoor een lijst met tarieven. Die tarieven worden door de landelijke overheid vastgesteld. U kunt ze ook bij Per Saldo vinden. Van het zorgkantoor krijgt u vervolgens een 'toekenningsbeschikking'.  Daarin staat óf en waarom u een PGB krijgt, het totale budget, de hoogte van het voorschot, voor welke periode en tot wanneer de indicatie geldig is.

naar boven

Bruto budget

Elke zorgfunctie en elke zorgklasse heeft een eigen tarief. Uw PBG-budget is een optelsom van alle tarieven die voor elke functie en klasse in de tabellen staan. Deze optelsom wordt het 'bruto budget' genoemd. Daar wordt automatisch de inkomensafhankelijke eigen bijdrage vanaf gehouden als u ouder bent dan 18 jaar.
U kunt op de website van het CAK een berekening van uw eigen bijdrage uitvoeren.  naar boven

Netto budget

Het PBG dat overblijft is het 'netto budget'. Dit budget wordt door het zorgkantoor rechtstreeks op uw bankrekening gestort. U moet voor het PGB-budget wel een aparte bankrekening openen. Afhankelijk van de hoogte van het toegekende PGB ontvangt u een voorschot. Dat voorschot kunt u per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand gestort krijgen. Hoe hoger het budget, hoe vaker het in kleine delen wordt uitgekeerd. U hoeft de voorschotten niet op te maken in de betreffende periode. U kunt het geld het hele jaar nog gebruiken om zorg en begeleiding in te kopen.  naar boven

Regelingen eigen bijdrage voor mensen met een PGB

Per 1 januari 2010 moeten PGB-houders ook voor begeleiding een eigen bijdrage betalen. 
Die eigen bijdrage omvat ook dagbesteding en geldt voor thuiswonende volwassenen vanaf 18 jaar. Budgethouders met een PGB voor verpleging (VP), persoonlijke verzorging (PV) of huishoudelijke hulp (HH) betaalden al langer een eigen bijdrage. 

U kunt de hoogte van de eigen bijdrage over 2013 en 202  hier zelf berekenen. De eigen bijdrage wordt ingehouden via het zorgkantoor.

Lees hier meer over de eigen bijdragen.

 

naar boven

 Veranderingen voorwaarden PGB per 1 januari 2012

Alleen mensen met een verblijfsindicatie kunnen aanspraak maken op een PGB. Voor deze budgethouders wordt het PGB met 5% verhoogd.
Om fraude met het PGB tegen te gaan worden alle budgethouders verplicht om een aparte bankrekening te openen en kunnen betalingen aan zorgverleners uitsluitend nog via de bank plaatsvinden.

2013:
In 2013 komt er extra geld voor het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de AWBZ beschikbaar. Hierdoor kan iedereen met een AWBZ-indicatie voor persoonlijke verzorging en/of verpleging in 2013 weer voor een persoonsgebonden budget in aanmerking komen. Mensen met een AWBZ-indicatie voor begeleiding kunnen alleen bij een indicatie van 10 uur of meer per week een pgb krijgen. Begeleiding voor een dagdeel geldt als één uur. Gezinnen mogen de uren begeleiding bij elkaar optellen. Cliënten die in 2012 al een pgb hebben, hoeven in 2013 niet te voldoen aan deze uren grens. Vanaf 2014 geldt de 1-uren grens voor alle cliënten dus ook voor bestaande pgb-houders.
De pgb-tarieven blijven in 2013 even hoog als in 2012. Ze worden niet gecorrigeerd voor inflatie.

naar boven

Wie voert het PGB uit?

In elke regio wordt de PGB-regeling uitgevoerd door een zorgkantoor. Deze treedt in de regio op namens alle zorgverzekeraars. Als u budgethouder bent, hebt u altijd te maken met het zorgkantoor in de regio waar u woont. De adressen van de zorgkantoren kunt u vinden op de website van Zorgverzekeraars Nederland. (NB: In de ‘Lijst zorgkantoren en gemeenten’ kunt u zien bij welk zorgkantoor uw gemeente is aangesloten.) Het zorgkantoor stuurt u informatie over de hoogte van uw PGB, voor welke periode en wanneer het wordt uitbetaald. U moet hiervoor een aparte rekening openen.
naar boven

Ik heb een PGB gekregen en nu?

Nu kunt u op uw eigen voorwaarden een zorgovereenkomst sluiten met een zorgverlener naar keuze. Dat kan een instelling zijn, een particulier bureau of iemand die u kent. U krijgt van het zorgkantoor 'model-zorgovereenkomsten'. In deze overeenkomsten vermeldt u welke soort zorg u gaat krijgen en prijs die u daarvoor betaald. Deze zorgovereenkomst moet door u en de zorgverlener worden ondertekend. Het is feitelijk een contract.

Sluit u een zorgoverenkomst met een persoon, dan bent u een werkgever. U moet salaris gaan betalen aan de persoon die u hebt ingehuurd. Daarmee krijgt u te maken met het arbeidsrecht. Als deze persoon meer dan drie dagen per week voor u werkt, krijgt u boven-dien te maken met inhouding en afdracht van loonbelasting en sociale premies.  

Nadat u met de zorgverlener of de instelling hebt vastgelegd welke zorg u tegen welke prijs inkoopt, bent u verantwoordelijk voor betaling. U kunt de administratie zelf bijhouden maar u kunt ook gebruik maken van de diensten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de salarisadministratie voor u kan verzorgen.

In de AWBZ-zorg houdt de Inspectie (IGZ) toezicht op de kwaliteit van de zorgverlening. Maar met een PGB moet u zelf op de kwaliteit letten. Ook moet u kunnen aantonen waarvoor u het PGB hebt gebruikt. U moet dus bonnetjes en bewijsstukken laten zien. Als u aan het einde van de periode budget overhoudt, moet u dat terugbetalen aan het zorgkantoor.  

naar boven

Ik vind alle administratie lastig. Kan ik dat uitbesteden?

Veel PGB-budgethouders vinden de administratie rondom arbeidsrecht en afdracht ingewik-keld. Als u meer dan drie dagen per week iemand inhuurt, kan het SVB (Sociale Verzekeringsbank) voor u de salarisadminstratie verzorgen. Zij kunnen nog meer doen: 

               1. Als uw werknemer ziek is, regelt de SVB de wettelijk verplichte loondoorbetaling. 
               2. U kunt dan het PGB benutten voor het aantrekken van een nieuwe zorgverlener.
               3. Het SVB helpt u bij alle zaken rondom arbeidsrecht.
               4. Het SVB stuurt u zorgmodelovereenkomsten toe.

Bij Per Saldo kunt u een digitaal administratiesysteem aanvragen. Met ‘ePGB’ bespaart u veel werk en houdt u overzicht. Klik hier en u komt automatisch op de site van 'ePGB'. U kunt ePGB 30 dagen kosteloos proberen.   naar boven

                      Vragen? Klachten? Bel 0900 - 0401208

                                 Maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur
                                                         1 cent per minuut

 

 Liever een eigen PGB dan zorg die bij iedereen 'past'

 

     Kabinet schrapt voorgenomen 10-uursgrens pgb,
     5 juli 2013.

     Per Saldo is er voor mensen met een PGB. Daar
     kunt u behalve veel informatie, ook een digitaal
     administratiesysteem voor het PGB aanvragen; het
     ‘ePGB’. Daarmee bespaart u veel werk en u houdt 
     overzicht. Het ePGB kunt u 30 dagen gratis
     proberen. Klik hier  

     €-tips

     Bereken uw recht. Laat geen geld liggen.
     Ziektekosten terugverdienen?

    Lees ook
   

    PGB-tarieven 2013
    Jeugd dupe van 10-uursmaatregel 30 mei 2013
    Actueel PGB weer terug in 2013  
    informatiebulletin PGB-AWBZ van CVZ
    Veranderingen per 1 januari 2012
    Acties van Per Saldo tegen afbraak PGB
    Bezuinigingen op PGB 
    Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013
    Brochure tarieven PGB 2012
    Er komt een gedragscode voor PGB-bureau's
    

 

Terug naar vorige pagina